Termeni & Condiții

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa website-ul www.calatoriasufletuluimeu.ro , ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul website-ului.

În intelesul Termenilor și Condiţiilor: “Website” înseamna în continuare site-ul de internet www.calatoriasufletuluimeu.ro ; “Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe website, și/sau orice modul sau componenta a acestuia; “Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Website-ul, care îți crează cont pe website sau care doreste să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricarei prevederi din aceștia, astfel cum aceștia sunt formulați în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro; accesarea sau vizitarea în continuare a website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro , a oricarei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricarei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricarei prevederi din aceștia.

Prin înregistrare Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii înteleg și acceptă că utilizarea precum și orice accesare sau vizitare în continuare a website-uluiwww.calatoriasufletuluimeu.ro , a oricarei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricarei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricarei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea website-uluiwww.calatoriasufletuluimeu.ro .

Drepturile asupra conținutului website-ului

Conținutul și elementele de grafică ale website-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe website, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de website) aparțin Administratorului website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro  și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului website-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe website s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii website-ului postate pe site sau față de Conținutul site-ului în general.

În cazurile în care Conținutul website-ului, indiferent de zona în care se află în website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro și indiferent de tip este preluat de Administratorului website-ului de la alți producători/emitenți de conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemnenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe website-ului au doar un caracter informativ și orientativ, și ca atare Administratorul website-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului website-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Răspunsul primit ca urmare a completării formularului de miniconsultație (formularul din pagina de CONTACT) nu are valoarea unei consultății reale și Administratorul Site-ului nu poate fi răspunzator pentru acest răspuns informal, acesta având un scop pur informativ și nicidecum neconstituind un tratament medical adecvat.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul website-ului și partenerii săi le detin asupra/în legatura cu website-ului, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înteleg și acceptă că în cazul încălcării a vreunei din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere fața de autorii/proprietarii Conținutului website-ului.

Conținutul website-ului, indiferent de zona în care se află în website-ului și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului website-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui website-ului sau a oricărei parți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul website-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului website-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la www.calatoriasufletuluimeu.ro , e-mail: contact@calatoriasufletuluimeu.ro

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către website își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terța persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise în orice mod catre website, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale Înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului website-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul website-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a continuțului cu care contribuie sau postează pe website. Administratorul website-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat sau încărcat pe website sau în oricare din modulele acestuia (cum ar fi, dar fără a se limita la formularul de contact sau miniconsultație) pe website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

Orice persoane care expediază în orice mod informații, comentarii, opinii, ori materiale către website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod pe ceilalţi Utilizatori prin informaţiile, comentariile şi materiaele expediate, şi acceptă şi înţeleg că ei sunt singurii care pot fi traşi la răspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informaţiilor, comentarilor, opiinilor şi materialelor, incluzând dar fără a se limita la consecinţele juridice în legătură cu utilizarea lor.

Este strict interzisa postarea pe Site a oricarui continut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

Utilizatorii Înțeleg și Acceptă ca în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul website-ului va putea opta în mod discreționar pentru nepublicarea oricaruri conținut expediat de Utilizator în vederea postării către website ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, fără niciun fel de atenționări sau notificari prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități ăn acest sens.

Utilizatorii Înțeleg și Acceptă că website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro le oferă doar o platformă de informare și comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe site indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

Obligațiile PRESTATORULUI & Politica de RETUR/ ANULARE

Metode de livrare

Livrarea de produse în format electronic se face astfel:

Nota de informare privind protecția datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului website-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a Serviciului. Prin inscrierea pe website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro / completarea formularului de programare / miniconsultație sau orice alta modalitate de preluare a unor astfel de date personale, Utilizatorul declară că este de acord ca toate datele personale să fie incluse în baza de date a Administratorului website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro și își dă acordul expres și neechivoc ca toate datele personale să fie stocate și utilizate pentru:

Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrarii datelor personale care îl privește și să solicite ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin e-mail la adresa: contact@calatoriasufletuluimeu.ro

Administratorul website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 18170.

Legatura cu alte website-uri

Utilizatorii Înțeleg și Acceptă că website-ul www.calatoriasufletuluimeu.ro poate conține legături sau trimiteri către alte website-uri de internet, inclusiv website-uri personale (bloguri), website-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe website ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul website-ului utile în legatură cu Conținutul website-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul website-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește continutul sau opiniile exprimate pe toate website-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înteleg și acceptă ca aceste website-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de catre Administratorul website-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte website-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul website-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste website-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste website-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor website-uri.

Limitarea răspunderii

Administratorul website-ului www.calatoriasufletuluimeu.ro nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al website-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul website-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea și încrederea în website și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul website-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul website-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parți, secvență, modul al Conținutului de pe website sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului website-ului.

Utilizatorii Înțeleg și Acceptă că funcționarea website-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și ca orice servicii oferite prin intermediul website-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul website-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conţinutul website-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secventele video, avatarurile, blogurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii Înteleg și Acceptă că Administratorul website-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea website-ului precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele mentionațe mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului website-ului.

În mod expres, Utilizatorii Înțeleg și Acceptă că Administratorul website-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Continutului website-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii Înțeleg și Acceptă că Administratorul website-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe website sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră Administratorul website-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forța majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului website-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele website-ului, erorile de operare, grevă etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și să despagubească integral pe Administratorul website-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajatii, subunitatile, sediile secundare și reprezentanții săi de/și impotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legatură cu utilizarea necorespunzatoare a Serviciului/ website-ului sau orice alt aspect în legatură cu Serviciul/ website-ului.

Legea aplicabilă & Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului website-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea româna în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legatură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanță judecătorească româna competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul website-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate făță de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilități oferite de website sau de Serviciu, ori prin accesarea website-ului, intervenite oricând dupa operarea modificării, iar neacceptarea oricarei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea website-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.